Пошук по сайту

Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України

 


Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е.Ф. Демський. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 496 с.


ЗМІСТ


Розділ 1 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК СКЛАДОВА ГАЛУЗЬ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Глава 1. Поняття адміністративного процесуального права України

1.1 Соціальне призначення адміністративного процесуального права

1.2 Предметадміністративного процесуального права України

1.3 Метод адміністративного процесуального права

1.4 Принципи адміністративного процесуального права та адміністративного процесу

1.5 Система адміністративного процесуального права

1.6 Взаємодія адміністративного процесуального права з іншими галузями права

1.7 Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь у системі права України

Глава 2. Норми адміністративного процесуального права

2.1 Поняття, ознаки та основні риси адміністративних процесуальних норм, особливості їх структури

2.2 Джерела адміністративного процесуального права

Глава 3. Адміністративні процесуальні правовідносини

3.1 Поняття та основні риси адміністративних процесуальних правовідносин

3.2 Структура адміністративних процесуальних відносин

3.3. Види адміністративних процесуальних відносин

Глава 4. Суб'єкти і учасники адміністративного процесуального права

4.1 Поняття і класифікація суб'єктів адміністративного процесуального права

4.2 Особи, які розглядають і вирішують адміністративні справи

4.3 Особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права та законні інтереси

4.4 Особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб


Розділ 2 АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 5. Сутність адміністративного процесу та його зміст

5.1 Поняття та особливості адміністративного процесу

5.2 Структура адміністративного процесу

5.3 Адміністративні провадження та їх види

5.4 Стадії адміністративних проваджень

5.5 Адміністративні процедури

5.6 Адміністративна юрисдикція

5.7 Адміністративна юстиція (судочинство)

Глава 6. Докази в адміністративному процесі

6.1 Поняття адміністративного процесуального доказування

6.2 Джерела доказів у адміністративному процесі

6.3 Дослідження та оцінка доказів у адміністративному процесі

6.4 Класифікація доказів. Заходи забезпечення доказів та адміністративних проваджень

Глава 7. Процесуальні строки

7.1 Поняття процесуальних строків та їх значення в адміністративному процесі

7.2 Види процесуальних строків та їх характеристика

Глава 8. Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі

8.1 Поняття заходів процесуального примусу


Розділ 3 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 9. Провадження у сфері управління

9.1 Поняття, зміст та структура проваджень у сфері управління

9.2 Адміністративні провадження за заявою суб'єкта звернення

9.3 Адміністративні провадження за ініціативою органу владних повноважень

9.4 Адміністративні провадження за скаргою суб'єкта звернення

Глава 10. Провадження за зверненням громадян

10.1 Правові основи провадження за зверненням громадян

10.2 Види звернень громадян, їх характеристика та особливості проваджень

10.3 Вимоги до звернення громадян

10.4 Учасники адміністративних проваджень за зверненням громадян

10.5 Стадії та структура провадження за зверненням громадян


Розділ 4 АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ

Глава 11. Організація адміністративного судочинства в Україні

11.1 Розвиток адміністративного судочинства (юстиції) в Україні

11.2 Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства

11.3 Система та повноваження адміністративних судів

11.4 Склад суду та відводи

11.5 Судові виклики та повідомлення

11.6 Фіксування адміністративного процесу

11.7 Судові витрати

Глава 12. Підвідомчість та підсудність справ адміністративному суду

12.1 Підвідомчість адміністративних справ

12.2 Поняття підсудності адміністративних справ

12.3 Предметна підсудність адміністративних справ

12.4 Територіальна підсудність адміністративних справ

12.5 Інстанційна підсудність адміністративних справ

12.6 Підсудність за зв'язком вимог


Розділ 5 ПРОВАДЖЕННЯ З АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Глава 13. Провадження в суді першої інстанції

13.1 Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі

13.2 Підготовче провадження

13.3 Судовий розгляд справи

13.4 Судові рішення, їх зміст та порядок ухвалення

13.5 Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

Глава 14. Перегляд судових рішень

14.1 Способи забезпечення законності та обґрунтованості судових рішень

14.2 Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Апеляційне провадження

14.3 Перегляд судових рішень у касаційному порядку. Касаційне провадження

14.4 Перегляд судових рішень за винятковими обставинами

14.5 Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Глава 15. Виконання судових рішень у справах адміністративного судочинства

15.1 Види судових рішень та набрання ними законної сили

15.2 Поняття та зміст виконання судових рішень

15.3 Порядок виконання судових рішень


Розділ 6 АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНІ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 16. Загальні положення провадження у справах про адміністративні правопорушення

16.1 Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення

16.2 Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення

16.3 Права та обов'язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративні правопорушення

16.4 Органи (посадові особи), які розглядають справи про адміністративні правопорушення

16.5 Права та обов'язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративні правопорушення

16.6 Органи (посадові особи), які розглядають справи про адміністративні правопорушення

16.7 Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення

Глава 17. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

17.1 Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення

17.2 Відкриття справи про адміністративне правопорушення

17.3 Розгляд справи про адміністративне правопорушення

17.4 Винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення

17.5 Перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення

17.6 Виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення

Література

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1269
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація