Поиск по сайту

Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України

 


Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е.Ф. Демський. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 496 с.


ЗМІСТ


Розділ 1 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК СКЛАДОВА ГАЛУЗЬ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИГлава 1. Поняття адміністративного процесуального права України1.1 Соціальне призначення адміністративного процесуального права1.2 Предметадміністративного процесуального права України1.3 Метод адміністративного процесуального права1.4 Принципи адміністративного процесуального права та адміністративного процесу1.5 Система адміністративного процесуального права1.6 Взаємодія адміністративного процесуального права з іншими галузями права1.7 Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь у системі права УкраїниГлава 2. Норми адміністративного процесуального права2.1 Поняття, ознаки та основні риси адміністративних процесуальних норм, особливості їх структури2.2 Джерела адміністративного процесуального праваГлава 3. Адміністративні процесуальні правовідносини3.1 Поняття та основні риси адміністративних процесуальних правовідносин3.2 Структура адміністративних процесуальних відносин3.3. Види адміністративних процесуальних відносинГлава 4. Суб'єкти і учасники адміністративного процесуального права4.1 Поняття і класифікація суб'єктів адміністративного процесуального права4.2 Особи, які розглядають і вирішують адміністративні справи4.3 Особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права та законні інтереси4.4 Особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб

Розділ 2 АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯГлава 5. Сутність адміністративного процесу та його зміст5.1 Поняття та особливості адміністративного процесу5.2 Структура адміністративного процесу5.3 Адміністративні провадження та їх види5.4 Стадії адміністративних проваджень5.5 Адміністративні процедури5.6 Адміністративна юрисдикція5.7 Адміністративна юстиція (судочинство)Глава 6. Докази в адміністративному процесі6.1 Поняття адміністративного процесуального доказування6.2 Джерела доказів у адміністративному процесі6.3 Дослідження та оцінка доказів у адміністративному процесі6.4 Класифікація доказів. Заходи забезпечення доказів та адміністративних провадженьГлава 7. Процесуальні строки7.1 Поняття процесуальних строків та їх значення в адміністративному процесі7.2 Види процесуальних строків та їх характеристикаГлава 8. Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі8.1 Поняття заходів процесуального примусу

Розділ 3 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІГлава 9. Провадження у сфері управління9.1 Поняття, зміст та структура проваджень у сфері управління9.2 Адміністративні провадження за заявою суб'єкта звернення9.3 Адміністративні провадження за ініціативою органу владних повноважень9.4 Адміністративні провадження за скаргою суб'єкта зверненняГлава 10. Провадження за зверненням громадян10.1 Правові основи провадження за зверненням громадян10.2 Види звернень громадян, їх характеристика та особливості проваджень10.3 Вимоги до звернення громадян10.4 Учасники адміністративних проваджень за зверненням громадян10.5 Стадії та структура провадження за зверненням громадян

Розділ 4 АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІГлава 11. Організація адміністративного судочинства в Україні11.1 Розвиток адміністративного судочинства (юстиції) в Україні11.2 Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства11.3 Система та повноваження адміністративних судів11.4 Склад суду та відводи11.5 Судові виклики та повідомлення11.6 Фіксування адміністративного процесу11.7 Судові витратиГлава 12. Підвідомчість та підсудність справ адміністративному суду12.1 Підвідомчість адміністративних справ12.2 Поняття підсудності адміністративних справ12.3 Предметна підсудність адміністративних справ12.4 Територіальна підсудність адміністративних справ12.5 Інстанційна підсудність адміністративних справ12.6 Підсудність за зв'язком вимог

Розділ 5 ПРОВАДЖЕННЯ З АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГлава 13. Провадження в суді першої інстанції13.1 Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі13.2 Підготовче провадження13.3 Судовий розгляд справи13.4 Судові рішення, їх зміст та порядок ухвалення13.5 Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справГлава 14. Перегляд судових рішень14.1 Способи забезпечення законності та обґрунтованості судових рішень14.2 Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Апеляційне провадження14.3 Перегляд судових рішень у касаційному порядку. Касаційне провадження14.4 Перегляд судових рішень за винятковими обставинами14.5 Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинамиГлава 15. Виконання судових рішень у справах адміністративного судочинства15.1 Види судових рішень та набрання ними законної сили15.2 Поняття та зміст виконання судових рішень15.3 Порядок виконання судових рішень

Розділ 6 АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНІ ПРОВАДЖЕННЯГлава 16. Загальні положення провадження у справах про адміністративні правопорушення16.1 Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення16.2 Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення16.3 Права та обов'язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративні правопорушення16.4 Органи (посадові особи), які розглядають справи про адміністративні правопорушення16.5 Права та обов'язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративні правопорушення16.6 Органи (посадові особи), які розглядають справи про адміністративні правопорушення16.7 Підвідомчість справ про адміністративні правопорушенняГлава 17. Провадження в справах про адміністративні правопорушення17.1 Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення17.2 Відкриття справи про адміністративне правопорушення17.3 Розгляд справи про адміністративне правопорушення17.4 Винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення17.5 Перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення17.6 Виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення Література

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 391
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Ваш регіон ?