Представление доказательств в гражданском процессе

Представление доказательств в гражданском процессе

Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в суд в интересах других лиц, должны представить доказательства вместе с подачей искового заявления.
Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе

Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе

Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих обстоятельств или добровольности их признания. Обстоятельства, которые признаются участниками дела, указываются в заявлениях по сути дела, объяснениях участников дела, их представителей.
Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе

Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев, установленных ГПК Украины.
Достаточность доказательств в гражданском процессе

Достаточность доказательств в гражданском процессе

Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания. Вопрос о достаточности доказательств для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, суд решает в соответствии со своим внутренним убеждением.
Допустимость доказательств в гражданском процессе

Допустимость доказательств в гражданском процессе

В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31 Конституции гарантирует тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции; статья 32 запрещает вмешательство в личную жизнь, не допускает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия; статья 129 закрепляет как один из основных принципов судопроизводства законность.
Належність доказів та предмет доказування у цивільному процесі

Належність доказів та предмет доказування у цивільному процесі

Належність доказів - це якість доказу, що характеризує точність, правильність відображення обставин, що входять в предмет доказування. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.
Види доказів у цивільному процесі

Види доказів у цивільному процесі

Докази можуть класифікуватися за різними підставами. У теорії цивільного процесу класичним вважається поділ доказів на групи за такими критеріями: за характером зв'язку змісту доказів з фактами, що підлягають встановленню; за способом утворення фактичних даних; за джерелом отримання фактичних даних
Поняття та мета доказування у цивільному процесі

Поняття та мета доказування у цивільному процесі

Доказування в цивільному процесі включає дві невід'ємні складові. З одного боку, це діяльність суду та учасників справи, врегульована процесуальним законодавством (процесуальна форма), з іншого — пізнавальна (розумова) діяльність, що відповідає законам логіки. Тому доказуванням є діяльність, яка врегульована цивільним процесуальним законодавством і спрямована на з'ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін шляхом зазначення про докази, їх збирання, подання, дослідження та оцінки.
Перекладач у цивільному процесі

Перекладач у цивільному процесі

Перекладачем може бути особа, яка: вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне судочинство; вільно володіє іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу; володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими.
Спеціаліст у цивільному процесі

Спеціаліст у цивільному процесі

Спеціаліст – це фізична особа, яка надає допомогу суду під час вчинення певних процесуальних дій, що потребують спеціальних знань або навичок; учасник цивільного процесу, який залучається судом у випадках, коли при здійсненні тих або інших процесуальних дій необхідне застосування спеціальних знань і навичок в різних галузях науки, техніки або мистецтва.
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 105
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?