Теорія держави та права (Лекції)

Тема 1. Предмет, метод та функції теорії держави та права

1. Місце теорії держави та права в системі юридичних наук. Характеристика предмету науки ТДП

2. Методологія науки теорії держави та права. Характеристика окремих методів дослідження

3. Основні функції науки ТДП. Роль загально-теоретичних знань у процесі підготовки співробітників органів внутрішніх справ


Тема 2. Поняття, походження та сутність держави

1. Характеристика окремих концепцій походження держави

2. Поняття та основні ознаки держави

3. Причини, що сприяли формування державних інститутів влади

4. Особливості виникнення держави у різних народів


Тема 3. Держава і політична система суспільства

1. Політична і державна влада. Поняття та структура політичної системи суспільства

2. Роль держави в політичній системі суспільства

3. Характеристика держави України як суб’єкта політичної системи


Тема 4. Форми держави

1. Поняття форми держави

2. Форма правління та її види

3. Форма державного устрою та його види

4. Державно-правовий режим та його види

5. Особливості елементів форми української держави


Тема 5. Функції та механізм держави

1. Поняття та класифікація функцій держави

2. Форми та методи здійснення функцій держави

3. Механізм держави та характеристика його структурних елементів

4. Поняття, ознаки та види органів держави


Тема 6. Поняття, походження та розвиток права

1. Передумови походження, етапи формування та історичні типи права

2. Сутність, зміст, соціальна цінність та основні функції права

3. Характеристика функцій права


Тема 7. Об`єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура

1. Різноманітність визначень права. Поняття права, його відмінні ознаки

2. Структура і соціальна цінність об’єктивного права

3. Право і закон. Спільні та відмінні риси

4. Основні принципи права


Тема 8. Правоутворення та форми права

1. Поняття правоутворення та правотворчості, їх відмінність

2. Правотворчiсть: суб’єкти, види, стадiї, юридична технiка

3. Форми (джерела) права та їх особливостi

4. Дiя нормативних актiв у часi, у просторi та за колом осiб


Тема 9. Норми права та інші соціальні норми

1. Поняття i види соцiальних норм

2. Норми права і норми моралі - їх взаємозв’язок та взаємодія

3. Норма права: поняття, структура, види

4. Співвідношення норми права та статті нормативно-правового акту

5. Ефективнiсть норм права


Тема 10. Система права та система законодавства

1. Поняття системи права, її структурні елементи. Співвідношення з правовою системою

2. Поняття і структура системи законодавства і її співвідношення з системою права

3. Систематизація законодавства


Тема 11. Форми реалізації права

1. Реалізація норм права: поняття, мета, значення

2. Характеристика основних форм реалізації норм права


Тема 12. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації

1. Застосування норм права: поняття, вiдмiннiсть вiд iнших форм реалiзацiї

2. Процес правозастосування та його стадії

3. Правозастосовчий акт: поняття, ознаки, види

4. Вимоги (принципи) правильного правозастосування

5. Прогалини в праві та юридичні колізії: поняття та шляхи їх усунення


Тема 13. Правові відносини

1. Поняття, ознаки і види правовідносин

2. Склад і зміст правовідносин

3. Поняття та види юридичних фактів


Тема 14. Правова поведінка

1. Поняття правової поведінки, її ознаки, види

2. Поняття, ознаки, склад правомірної поведінки

3. Види правомірної поведінки

4. Поняття, ознаки протиправної поведінки

5. Види протиправної поведінки


Тема 15. Правова свідомість і правова культура

1. Правосвідомість: поняття, структура, види

2. Правова культура: поняття, види, структура

3. Об'єктивні і суб'єктивні фактори формування правосвідомості і правової культури


Тема 16. Юридична відповідальність

1. Юридична відповідальність: поняття і ознаки

2. Види юридичної відповідальності та їх характеристика

3. Підстави для притягнення і звільнення від юридичної відповідальності

4. Функції юридичної відповідальності: поняття та види

5. Принципи юридичної відповідальності: поняття і характеристика


Тема 17. Державна дисципліна, законність та правопорядок

1. Законність: поняття, нормативно-правова основа, система гарантій

2. Поняття державної дисципліни

3. Суспільний порядок і правопорядок


Тема 18. Правове регулювання та його механізм

1. Поняття правового впливу, його види та механізм

2. Правове регулювання: поняття, способи, методи, типи, принципи, предмет

3. Стадії правового регулювання

4. Поняття механізму правового регулювання. Види і характеристика елементів механізму правового регулювання


Тема 19. Правовий статус особи

1. Правовий статус особи: поняття, структура, види

2. Поняття прав, свобод і обов'язків людини і громадянина

3. Класифікація та загальна характеристика основних прав і свобод особи

4. Гарантії та соціально-правовий механізм забезпечення прав, свобод, обов'язків людини в демократичній державі


Тема 20. Правова система суспільства: поняття, характеристика елементів

1. Поняття правової системи та її структурних елементів

2. Характеристика статичних та динамічних елементів правової системи

3. Місце юридичної практики в правовій системі: поняття, структура, види


Тема 21. Основні правові системи сучасності

1. Порівняльне правознавство та його значення

2. Поняття та типологія правових систем. Критерії класифікації правових систем

3. Англосаксонська правова сім'я

4. Романо-німецька правова сім'я і її особливості

5. Сім’я релігійного та традиційного права

Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 99
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?