Поиск по сайту

Крестовська Н.М. Теорія держави і права


Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 432 с.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВАРозділ 1. ПРЕДМЕТ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА1.1. Юриспруденція та її система1.2. Місце теорії держави і права в сучасній юриспруденції1.3. Предмет теорії держави і права1.4. Методологія теорії держави і права1.5. Компаративістика в системі юриспруденції1.6. Функції теорії держави і права1.7. Понятійно-категоріальний апарат юриспруденціїРозділ 2. СОЦІАЛЬНІ ТА ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ БУТТЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА2.1. Поняття суспільства, його структура та інститути2.2. Влада як соціальний інститут2.3. Влада і соціальні норми в первісному суспільстві2.4 Основні теорії походження держави2.5. Основні теорії походження права2.6. Основні закономірності походження держави і права2.7. Основні критерії типології держав2.8. Історичні типи держав2.9. Похідне виникнення державРозділ 3. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ3.1. Держава, її ознаки та атрибути3.2. Сучасні підходи до вивчення держави3.3. Сутність держави: плюралізм підходів3.4. Функції держави:поняття і класифікація3.5. Форми здійснення функцій державиРозділ 4. ФОРМИ ДЕРЖАВИ4.1. Форма держави: поняття, структура, значення4.2. Поняття і види форм правління4.3. Поняття і види форми державно-територіального устрою4.4. Поняття і види форм державного режимуРозділ 5. ДЕРЖАВНА ВЛАДА І МЕХАНІЗМДЕРЖАВИ5.1. Державна влада та її властивості5.2. Механізм держави: поняття, структура і принципи5.3. Методи здійснення державноївлади5.4. Розподіл влади в державі5.5. Інститут держави: поняття і види5.6. Інститут законодавчої влади5.7. Парламент, його повноваження та структура5.8. Інститут глави держави5.9. Інститут виконавчої влади5.10. Уряд у сучасній державі5.11. Інститут судової влади5.12. Інститут контрольної влади5.13. Омбудсман у сучасній державіРозділ 6. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА6.1. Політична системасуспільства: поняття, структура, функції6.2. Типологія політичних систем6.3. Місце держави в політичній системі суспільства6.4. Держава та об'єднання громадян6.5. Держава і місцеве самоврядуванняРозділ 7. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА7.1. Громадянське суспільство: становлення концепції7.2. Громадянське суспільство: поняття і структура7.3. Співвідношення громадянського суспільства і держави7.4. Держава і соціальне партнерствоРозділ 8. ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА І СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА8.1. Поняття, принципи і форми демократії8.2. Співвідношення держави і права: основні підходи8.3. Правова держава: становлення ідеї8.4. Правова держава: основні ознаки і перспективи8.5. Соціальна держава: становлення ідеї8.6. Соціальна держава: основні ознаки та функціїРозділ 9. ДЕРЖАВА ТА ОСОБИСТІСТЬ9.1. Правовий статус особистості, його структура та види9.2. Покоління прав людини9.3. Права людини і права громадянина9.4. Юридичні обов'язки людини і громадянина9.5. Система гарантій прав людини і громадянина в сучасній державі9.6. Міжнародні стандарти прав людини9.7. Міжнародні стандарти прав дітей і молодіРозділ 10. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ10.1. Праворозуміння як категорія юридичної науки10.2. Юридичне і легістське праворозуміння10.3. Загальна характеристика сучасних концепцій праворозуміння10.4. Теорія природного права10.5. Позитивістська теорія права. Неопозитивізм (нормативізм)10.6. Соціологічна теорія права10.7. Психологічна теорія права10.8. Історична школа праваРозділ 11. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРАВА11.1. Поняття та ознаки права11.2. Сутність права11.3. Функції права11.4. Цінність права11.5. Право як явище цивілізації і культури11.6. Об'єктивне і суб'єктивне право11.7. Принципи права11.8. Правові аксіоми11.9. Правові презумпції11.10. Правові фікціїРозділ 12. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ12.1. Поняття і види соціального регулювання12.2. Нормативні акти, їх види і співвідношення12.3. Норми: поняття, ознаки, види12.4. Право — особливий вид соціальних норм12.5. Право і мораль12.6. Право і звичай12.7. Право і релігія12.8. Право і корпоративні норми12.9. Право і політикаРозділ 13. НОРМИ ПРАВА13.1. Норма права, її ознаки13.2. Класифікація норм права13.3. Структура норми права13.4. Способи викладення норм права13.5. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового актаРозділ 14. СИСТЕМА ПРАВА14.1. Система права та її структурні елементи14.2. Галузі права14.3. Предмет і метод правового регулювання як критерії розмежування галузей права14.4. Загальна характеристика основних галузей права України14.5. Інститут права14.6. Публічне і приватне право14.7. Матеріальне і процесуальне право14.8. Співвідношення внутрішньодержавного (національного), регіонального і міжнародного праваРозділ 15. ФОРМИ ПРАВА15.1. Джерела і форми права15.2. Правовий звичай15.3. Юридичний прецедент15.4. Нормативний договір15.5. Релігійний текст15.6. Юридична доктринаРозділ 16. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ОСНОВНА ФОРМА ПРАВА СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ16.1. Нормативно-правовий акт16.2. Поняття, ознаки і види законів16.3. Підзаконні акти: поняття і види16.4. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб16.5. Юридична технікаРозділ 17. ПРАВОУТВОРЕННЯ, ПРАВОТВОРЧІСТЬ, ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ17.1. Правоутворення і правотворчість17.2. Принципи правотворчості17.3. Види правотворчості17.4. Законодавчий процес і його стадії17.5. Систематизація нормативно-правових актів17.6. Система законодавства:поняття і структура17.7. Співвідношення системи права та системи законодавстваРозділ 18. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА18.1. Поняття тлумачення норм права18.2. Суб'єкти тлумачення норм права18.3. Способи (прийоми) тлумачення норм права18.4. Види юридичного тлумачення за обсягом18.5. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти)Розділ 19. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯПРАВА19.1. Реалізація права та її ознаки19.2. Форми реалізації права19.3. Правозастосування, його ознаки і функції19.4. Стадії застосування права19.5. Основні вимоги правильного застосування права19.6. Прогалини в позитивному праві і способи їх усунення та подолання19.7. Юридичні колізії19.8. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структураРозділ 20. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ20.1. Правовідносини: поняття, ознаки і види20.2. Структура правовідносин20.3. Суб'єкти права20.4. Фізичні особи як суб'єкти права20.5. Юридичні особи як суб'єкти права20.6. Об'єкти правовідносин20.7. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок20.8. Законний інтерес20.9. Передумови (підстави) виникнення правовідносини20.10. Юридичні факти. Фактичний (юридичний) складРозділ 21. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА21.1. Правова поведінка, її ознаки та види21.2. Правомірна поведінка, її ознаки і види21.3. Правопорушення, його ознаки і види21.4. Юридичний склад правопорушення21.5. Зловживання правом21.6. Об'єктивно протиправне діяння21.7. Причини правопорушеньРозділ 22. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ22.1. Юридична відповідальність, її ознаки та підстави22.2. Мета і функції юридичної відповідальності22.3. Принципи юридичної відповідальності22.4. Види юридичної відповідальностіРозділ 23. ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА. ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС23.1. Поняття і структура юридичної практики23.2. Види юридичної практики23.3. Юридичний процес, його ознаки стадії23.4. Вимоги до юридичного процесу та юридичної процедури23.5. Види юридичного процесуРозділ 24. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА24.1. Правосвідомість, її структура та функції24.2. Рівні і види правосвідомості24.3. Правова культура24.4. Деформації правосвідомості24.5. Правове виховання, його мета, форми і методи24.6. Правова соціалізація24.7. Професійна правосвідомістьі професійна правова культураРозділ 25. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК25.1. Законність та її принципи25.2. Гарантії законності25.3. Правопорядок і громадськийпорядок25.4. Проблема формування світового правопорядкуРозділ 26. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ26.1. Правове регулювання, його межі, способи і типи26.2. Механізм правового регулювання,його елементи і стадії26.3. Правові акти, їх види і співвідношення26.4. Пільги, заохочення і обмеження в праві26.5. Правова політика: поняття, види, форми, принципиРозділ 27. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ27.1. Правова система суспільства і система права, їх співвідношення27.2. Сучасна типологія права27.3. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи27.4. Романо-германський (нормативно-актний) тип правовоїсистеми27.5. Релігійний тип правової системи27.6. Традиційний тип правової системи27.7. Правова система України

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 246
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?